فهرست

   رزومه معاونين


 معاونت پشتيباني شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو)

 

   نام : مير شمس                          نام خانوادگي : خاوري لنگرودي

 

   سمت فعلي : سرپرست معاونت پشتيباني 


  سوابق تحصيلي:


 

  سوابق مديريتي :