فهرست
مراسم بهره‌برداري از بخش جنوبي خط 6 مترو 98/1/18
مراسم بهره‌برداري از بخش جنوبي خط 6 مترو 98/1/18 مشاهده
مراسم افتتاح بخش شرقي خط 7 (ايستگاه‌هاي بسيج و ميدان محمديه)98/6/4
مراسم افتتاح بخش شرقي خط 7 (ايستگاه‌هاي بسيج و ميدان محمديه)98/6/4 مشاهده
مراسم تست گرم ايستگاه ميدان شهدا تا ايستگاه ميدان امام حسين (ع)
مراسم تست گرم ايستگاه ميدان شهدا تا ايستگاه ميدان امام حسين (ع) مشاهده
مراسم افتتاح ايستگاه امام حسين (ع) در خط شش 98/7/6
مراسم افتتاح ايستگاه امام حسين (ع) در خط شش 98/7/6 مشاهده