فهرست
بهره‌برداري شده
موقعيت و پيشرفت ايستگاه هاي خط 3
كد ايستگاه نام ايستگاه
آخرين وضعيت پيشرفت تا مردادماه 1398(درصد)
A3-3 آزادگان بهره‌برداري شده 100
A3-2 نعمت آباد
بهره‌برداري شده 100%
A3-1 عبدل آباد
بهره‌برداري شده 100
A3 شهرك شريعتي
بهره‌برداري شده 100
B3 قلعه مرغي
بهره‌برداري شده 100
B3-1 جواديه بهره‌برداري شده 100
C3 ميدان راه‌آهن بهره‌برداري شده 100
D3L7 خيابان‌ ولي‌عصر(عج)، تقاطع خيابان مولوي بهره برداري شده 100
F3 منيريه
بهره‌برداري شده 100
G3 خيابان‌ ولي‌عصر(عج)، تقاطع خيابان امام خميني(ره)

I3G4 تئاتر شهر
بهره‌برداري شده 100%
K3N6 ميدان‌ ولي‌عصر(عج) بهره‌برداري شده 100
L3 ميدان جهاد
بهره‌برداري شده 100
M3 ميرزاي شيرازي
بهره‌برداري شده
100%
O1N3 شهيد بهشتي
بهره‌برداري شده 100%
O3 سهروردي بهره‌برداري شده
P3 شهيد قدوسي
بهره‌برداري شده
100%
Q3 صياد شيرازي
بهره‌برداري شده
100%
R3 خواجه عبدا.. انصاري
بهره‌برداري شده
100%
S3 گيلان
بهره برداري شده
100%
T3 هروي بهره برداري شده 100%
U3 حسين آباد
بهره برداري شده
100%
V3 ميدان نوبنياد بهره‌برداري شده
100%
W3 اقدسيه در مرحله اجرا 70.4%
X3 شهيد محلاتي
بهره‌برداري شده
100%
Y3 قائم بهره‌برداري شده
100%
W3 پارك نياوران در مرحله طراحي 0.2%