فهرست

م

موقعيت وپيشرفت ايستگاههاي خط 4

كد ايستگاه نام ايستگاه موقعيت ايستگاه وضعيت ايستگاه
A4-4 (ارم سبز)اكباتان مجاور ايستگاه ارم سبز خط 5 مترو بهره‌برداري شده
A4-3 شهرك اكباتان محوطه فضاي سبز شهرك اكباتان بهره‌برداري شده
A4-2 بيمه جاده مخصوص كرج -تقاطع خيابان بيمه دوم بهره‌برداري شده
A4 ميدان آزادي ميدان آزادي، محوطه ترمينال غرب تهران بهره‌برداري شده
B4 استاد معين خيابان آزادي، تقاطع خيابان نورشهر بهره‌برداري شده
C4 دكتر حبيب الله خيابان آزادي، تقاطع خيابان دكتر حبيب الله بهره‌برداري شده
D4 شادمان خيابان آزادي تقاطع خيابان سهرورد شرقي بهره‌برداري شده
E4 توحيد خيابان آزادي تقاطع خيابان توحيد و نواب بهره‌برداري شده
F4 ميدان انقلاب اسلامي ميدان انقلاب اسلامي بهره برداري شده
I3G4 وليعصر (عج) خيابان انقلاب - تقاطع خيابان وليعصر (عج) بهره‌برداري شده
I4 فردوسي ميدان فردوسي بهره برداري شده
K1J4 دروازه دولت خيابان انقلاب - تقاطع خيابان سعدي بهره برداري شده
P2K4 دروازه شميران خيابان ابن سينا - ميدان ابن سينا بهره برداري شده
M4 ميدان شهداء خيابان پيروزي، تقاطع خيابان 17 شهريور بهره برداري شده
N4 شيخ الرئيس خيابان پيروزي، چهارراه شيخ الرئيس بهره برداري شده
O4 پيروزي خيابان پيروزي، قبل از خيابان شهيد حسن پورمند بهره برداري شده
P4 نبرد خيابان پيروزي، چهارراه كوكاكولا بهره‌برداري شده
Q4 نيرو هوايي خيابان پيروزي، بين خيابانهاي 4 و 5 نيروي هوايي بهره برداري شده
R4 شهيد كلاهدوز ضلع شرقي بزرگراه افسريه، تقاطع خيابان پيروزي بهره‌برداري شده