فهرست

موقعيت و وضعيت ايستگاههاي خط 5


كد ايستگاه

نام ايستگاه

موقعيت ايستگاه

وضعيت ايستگاه

A2-6

گلشهر

گلشهر

بهر ه برداري شده

A2-5

محمدشهر

محمدشهر

بهر ه برداري شده

A2-4

كرج

كرج-ميدان شهيد سلطاني-ابتداي جاده فرديس

بهره برداري شده

A2-3

اتمسفر

شمال بزرگراه تهران-كرج-منطقه شهرك گرمدره

بهره برداري شده

A2-2

گرم دره

شمال بزرگراه تهران-كرج- شهرك گرمدره

بهره برداري شده

A2-1

وردآورد

شمال بزرگراه تهران-كرج- شهرك وردآورد

بهره برداري شده

A2

ايران خودرو

شمال بزرگراه تهران-كرج- روبروي كارخانه ايران خودرو

بهره برداري شده

B2

چيتگر

شمال بزرگراه تهران-كرج-جنب پارك جنگلي چيتگر

بهر ه برداري شده

C2

ورزشگاه آزادي

شمال بزرگراه تهران-كرج-جنب ورزشگاه آزادي

بهره برداري شده

D2

اكباتان(ارم سبز)

شمال بزرگراه تهران-كرج- روبروي شهرك اكباتان

بهره برداري شده

E2

تهران (صادقيه)

ميدان دوم صادقيه-خيابان سازمان آب-كوي فردوس

بهره برداري شده