فهرست

موقعيت و پيشرفت ايستگاههاي خط 6

كد ايستگاه

موقعيت ايستگاه

آخرين وضعيت

پيشرفت تا مردادماه 1398 (درصد)

A6-4

حرم حضرت عبدالعظيم

در مرحله اجرا

27.5%

A6-3

ميدان حرم حضرت عبدالعظيم

در مرحله اجرا

32.5%

A6-2

ابن بابويه

در مرحله اجرا
1%

A6-1

چشمه علي

در مرحله اجرا

37.2%

A6

شهرك دولت آباد

بهره برداري شده

%100

B6

شهرك كيان‌شهر

در مرحله اجرا

%95.2

C6

بزرگراه بعثت، انتهاي خيابان 17 شهريور

بهره برداري شده

%100

D6

خيابان 17 شهريور، تقاطع منصور

در مرحله اجرا

%93.4

E6

ميدان خراسان

در مرحله اجرا

%77.6

F6G7

خيابان 17 شهريور، تقاطع بزرگراه شهيد محلاتي

در مرحله اجرا


G6

خيابان 17 شهريور، خيابان اميركبير

در مرحله اجرا

%91.1

M4H6

ميدان شهدا

بهره برداري شده

 

%100

Q2I6

ميدان امام حسين(ع)

در مرحله اجرا

%92

J6

بزرگراه شهيد صياد شيرازي

در مرحله اجرا

60.7%

K6

خيابان دكتر شريعتي، تقاطع خيابان بهار شيراز

در مرحله اجرا

%75.4

M1L6

ميدان هفت تير

در مرحله اجرا

%84.5

M6

خيابان كريم‌خان زند، تقاطع خيابان نجات اللهي

در مرحله اجرا

%70.1

K3N6

ميدان ولي عصر(ع)

در مرحله اجرا

%73.3

O6

پارك لاله

در مرحله اجرا

%90.9

P6

خيابان كارگر شمالي، تقاطع خيابان فاطمي

در مرحله اجرا

%90.4

Q6T7

بزرگراه شهيد چمران، تقاطع بزرگراه جلال‌آل‌احمد (پل نصر)

در مرحله اجرا

 

R6

شهرك آزمايش

در مرحله اجرا

%85.4

S6

ابتداي بلوار مرزداران

در مرحله اجرا

%99.5

T6

بزرگراه يادگار امام، تقاطع بلوار مرزداران

در مرحله اجرا

99.2%

U6

بلوار مرزداران، تقاطع بزرگراه شهيد اشرفي اصفهاني

در مرحله اجرا

96.7%

V6

بزرگراه شهيد ستاري، تقاطع خيابان پيامبر

در مرحله اجرا

%92.2

W6

بزرگراه آيت‌ا... كاشاني(خيابان 200 دستگاه)

در مرحله اجرا

%88.5

X6

شهر زيبا، ميدان كانون

در مرحله اجرا

%95

Y6

شهران، ابتداي بزرگراه شهيد همت

در مرحله اجرا

%97.4

Z6

كن، ابتداي بزرگراه شهيد آبشناسان

در مرحله اجرا

%89.8

Z6-1

سولقان، شهرك شركت نفت

در مرحله اجرا

%97