فهرست

 

  موقعيت و پيشرفت ايستگاه‌هاي خط 7 متروي تهران


 

كد ايستگاه

موقعيت ايستگاه

آخرين وضعيت

پيشرفت تا

مردادماه 1398(درصد)

A7

ورزشگاه جهان پهلوان تختي.بزرگراه هجرت

در مرحله اجرا

0.7%

B7

بزرگراه بسيج(افسريه)

بهره برداري شده 

100%

D7

بزرگراه شهيد محلاتي.تقاطع خيابان دهم فروردين

در مرحله اجرا

%77

E7

ميدان شهيد محلاتي

در مرحله اجرا

%75.7

F6G7

بزرگراه شهيد محلاتي.تقاطع خيابان 17 شهريور

در مرحله اجرا

%66.9

H7

خيابان ري بالاتر از ميدان قيام

در مرحله اجرا

65.4%

I7

چهارراه مولوي

در مرحله اجرا

93.4%

F1J7

ميدان محمديه

بهره برداري شده

100%

D3L7

خيابان مولوي.تقاطع خيابان ولي عصر

بهره برداري شده

100%

M7

خيابان هلال احمر

بهره برداري شده

100%

N7

بزرگراه شهيد نواب صفوي تقاطع خيابان قزوين

بهره برداري شده

100%

O7

بزرگراه شهيد نواب صفوي تقاطع خيابان كميل

بهره برداري شده

100%

P7

بزرگراه شهيد نواب صفوي تقاطع خيابان امام خميني (ره)

بهره برداري شده

100%

I2Q7

بزرگراه شهيد نواب صفوي تقاطع خيابان آذربايجان

بهره برداري شده

100%

E4R7

بزرگراه شهيد نواب صفوي تقاطع خيابان آزادي

در مرحله اجرا

%48

S7

بزرگراه شهيد نواب صفوي تقاطع خيابان باقرخان

در مرحله اجرا

73.2%

Q6T7

ايستگاه دانشگاه تربيت مدرس

بهره برداري شده

100%

U7

بزرگراه شهيد چمران.بوستان گفتگو

در مرحله اجرا

64.6%

V7

بزرگراه شهيد چمران.جنوب بيمارستان ميلاد

در مرحله اجرا

89.2%

W7

شهرك قدس(غرب).ميدان صنعت

بهره‌ برداري شده

100%

X7

بلوار پاكنژاد تقاطع خيابان شهيد دادمان

در مرحله اجرا

71.5%

Y7

سعادت آباد ميدان بوستان

در مرحله اجرا

%60