فهرست

مطالعات نشان می دهد تا سال 1409 سفرهای درون شهری از دوازده میلیون به حدود 19 میلیون، شامل سفرهای شهرهای اقماری خواهد رسید و در یک دوره 25 ساله تا حدود 60% افزایش خواهد یافت. رویارویی با تقاضای فزاینده سفرهای موتوری با در نظر داشتن روند رشد مالکیت خودرو، مستلزم تدابیر کافی در جهت سوق دادن تقاضا به سمت گونه های حمل و نقل عمومی است. رشد خودرو ها به عنوان مهمترین دلیل آلودگی هوا شناخته شده و همچنین تاثیر آن بر ایمنی راهها قابل توجه است.

گفته می شود تعداد کل خودروهای سواری شخصی بین سالهای 1369 تا 1386، بیشتر از صد در صد افزایش یافته که بیشتر این افزایش در سالهای اخیر بوده است.

حتی با تشدید عوامل محدود کننده استفاده از خودرو ماننده محدوده ممنوعه طرح و ترافیک، زوج و فرد کردن و ... قطعا گزینه توسعه شبکه حمل و نقل ریلی شهری اجتناب ناپذیر می باشد. تا سال 1409 ظرفیت شبکه حمل و نقل عمومی شامل خطوط اتوبوسرانی و خطوط ریلی شهری باید پاسخگوی 15 میلیون سفر روزانه باشد. بنابراین انتظار می رود سهم حمل و نقل عمومی به 45 درصد کل سفرهای شهری برسد. این به معنای تغییر بزرگ نسبت به وضع کنونی است که حمل و نقل عمومی به زحمت 25 درصد کل سفرهای شهری را عهده دار است.

برای سال 1409 تعداد 19 میلیون سفر شهری پیش بینی شده که 45 درصد آن توسط شبکه حمل و نقل عمومی انجام خواهد شد.