فهرست

حجم سرمایه گذاری، محدودیتی عمده در توسعه خطوط ریلی است. در یک تحلیل تقریبی ، در قدم اول طول شبکه خطوط شهری متناسب با ظرفیت سرمایه گذاری حمل و نقل شهری قابل اجرا تخمین زده می شود. این ارزیابی بر اساس تولید ناخالص داخلی که نشان دهنده توان اقتصادی شهر است انجام می گیرد . قابلیت سرمایه گذاری برای طرحهای حمل و نقل ریلی شهری بر اساس قسمتی از تولید ناخالص داخلی تخمین زده می شود . اتحادیه بین المللی حمل و نقل عمومی (UITP) خاطر نشان می کند که در اروپا حدود 5/0 درصد تولید ناخالص داخلی هر شهر به توسعه حمل و نقل عمومی آن شهر اختصاص می یابد.
در شهرهایی که توسعه سیستم حمل و نقل عمومی ریلی آنها در مراحل مقدماتی قرار دارد افزایش این رقم تا 2/1 درصد قابل پیش بینی است. در تهران نیز توسعه ریلی در دو گام پیش بینی شده است. در گام اول تا سال 1395 ضریب سرمایه گذاری 2/1 درصدی از تولید ناخالص داخلی و در گام دوم 75/0 درصد تولید ناخالص داخلی شهر تهران جهت تداوم اجرای پروژه خطوط شهری، در برنامه قرار می گیرد.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تهران تا سال 1409 بین سه تا شش درصد در نظر گرفته می شود. توان سرمایه گذاری ریلی شهری در تهران بین 11 تا 15 میلیارد دلار آمریکا تخمین زده شده و بر این اساس در برآورد اولیه ی شبکه ریلی شهری حدود 200 تا 350 کبلومتر خطوط جدید شهری ریلی می توان ایجاد نمود.

بر اساس توان اقتصادی شهر تهران، احداث 200 تا 350 کیلومتر خطوط ریلی جدید قابل تحقق است.