فهرست

با توجه به مركزيت سياسي و اقتصادي تهران با جمعيت هشت ميليون نفر كه هر ساله به ميزان 1/1 درصد رشد دارد، احداث شهرك‌هاي اقماري و هدايت جمعيت به سمت اين شهرها، لازم است چندين خط مترو اتصال به شهرهاي اقماري ساخته‌شود.

هيات دولت و وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و راه و ترابري به اتصال شهرهاي اقماري تهران مانند شهرهاي پرند، هشتگرد و فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره)، ورامين، پاكدشت، پرديس، شهريار، اسلام شهر و... به شبكه متروي تهران تاكيد دارند، و به‌طور جدي موضوع اتصال خطوط مترو به شهرهاي اقماري را به‌صورت مترو اتصال در برنامه خود قرار داده‌اند كه مورد حمايت شوراي اسلامي شهر تهران، شهرداري تهران و شركت متروي تهران قرار گرفته‌است.

بودجه ساخت مترو اتصال‌ها با تضمين بازپرداخت از درآمدهاي داخلي اين شهرها و دولت تامين مي‌شود. با اتصال خطوط هشت‌گانه مترو به خطوط شهرهاي اقماري، وضعيت بسيار مناسبي براي شبكه حمل‌ونقل عمومي تهران فراهم مي‌شود.

اكنون توسعه مسير مترو از مهرشهر به هشتگرد و توسعه خط يك تا فرودگاه امام خميني (ره)، و سپس به شهر پرند از طريق وزارت مسكن و شهرسازي در دست پيگيري مي‌باشد. خط اتصال به ورامين نيز توسط هيات دولت به تصويب رسيده و طبق اين مصوبه وزارت راه و ترابري و راه‌آهن جمهوري اسلامي متولي احداث اتصال خطوط مترو به ورامين مي‌باشد.