فهرست
افتتاحيه ايستگاه شهداي رسانه 94/2/28
افتتاحيه ايستگاه شهداي رسانه 94/2/28 مشاهده
افتتاحيه ايستگاه عبدل آباد 94/4/8
افتتاحيه ايستگاه عبدل آباد 94/4/8 مشاهده
مراسم بهره برداري از 73 واگن مترو  94/6/24
مراسم بهره برداري از 73 واگن مترو 94/6/24 مشاهده
مراسم تست گرم قطعه شمالي خط 3   94/6/28
مراسم تست گرم قطعه شمالي خط 3 94/6/28 مشاهده
افتتاح قطعه شمالي خط سه  94/6/31
افتتاح قطعه شمالي خط سه 94/6/31 مشاهده
افتتاحيه ايستگاه نعمت آباد 94/8/18
افتتاحيه ايستگاه نعمت آباد 94/8/18 مشاهده
مراسم تست سرد مترو مسير فرودگاه مهرآباد 94/10/20
مراسم تست سرد مترو مسير فرودگاه مهرآباد 94/10/20 مشاهده
افتتاحيه ايستگاه ميرزاي شيرازي 94/11/21
افتتاحيه ايستگاه ميرزاي شيرازي 94/11/21 مشاهده
مراسم بهره برداري از 57 دستگاه واگن جديد مترو 94/12/9
مراسم بهره برداري از 57 دستگاه واگن جديد مترو 94/12/9 مشاهده
مراسم تست گرم مترو مسير فرودگاه مهرآباد  94/12/11
مراسم تست گرم مترو مسير فرودگاه مهرآباد 94/12/11 مشاهده
افتتاح مسير مترو فرودگاه مهرآباد 94/12/25
افتتاح مسير مترو فرودگاه مهرآباد 94/12/25 مشاهده