فهرست

قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است به شرح پيوست مي باشد.

جهت رويت اين قانون فايل را انتخاب نماييد.

1_35_Ghanon Toseh Ham-V-NaghL.pdf