فهرست

قانون حمايت از سامانه هاي حمل ونقل ريلي شهري و حومه كه در تاريخ 07/06/1385 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است به پيوست مي باشد.

جهت اطلاع از اين قانون   فايل پيوست را انتخاب نماييد.

1_35_Ghanon Hemayat Samaneh Haml v Naghl.pdf