فهرست

در خصوص طرح استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها ماده واحده مربوطه به تصوبب مجلس شوراي اسلامي   رسيد .

جهت اطلاع از اين قانون،فايل پيوست را انتخاب نماييد.

1_35_ghanon-f.pdf