فهرست
تصاوير افتتاحيه هاي سال 1395
تصاوير افتتاحيه هاي سال 1395 مشاهده
مراسم افتتاح خط و ايستگاه مترو شهر آفتاب 95/1/30
مراسم افتتاح خط و ايستگاه مترو شهر آفتاب 95/1/30 مشاهده
مراسم افتتاح ايستگاه خواجه عبدالله انصاري 95/3/17
مراسم افتتاح ايستگاه خواجه عبدالله انصاري 95/3/17 مشاهده
مراسم بهره برداري از 43 واگن جديد 95/4/21
مراسم بهره برداري از 43 واگن جديد 95/4/21 مشاهده
مراسم افتتاح ايستگاه سهروردي 95/5/18
مراسم افتتاح ايستگاه سهروردي 95/5/18 مشاهده
مراسم افتتاح ايستگاه شهيد قدوسي 95/6/24
مراسم افتتاح ايستگاه شهيد قدوسي 95/6/24 مشاهده
مراسم بهره برداري از 58 واگن حديد 95/6/28
مراسم بهره برداري از 58 واگن حديد 95/6/28 مشاهده
مراسم افتتاح ايستگاه شهيد صياد شيرازي 95/8/17
مراسم افتتاح ايستگاه شهيد صياد شيرازي 95/8/17 مشاهده
مراسم بهره برداري از 65 واگن و لكوموتيو 95/10/13
مراسم بهره برداري از 65 واگن و لكوموتيو 95/10/13 مشاهده
افتتاح ايستگاه متروي هروي 95/11/16
افتتاح ايستگاه متروي هروي 95/11/16 مشاهده
افتتاح ورودي جنوبي ايستگاه نوبنياد 95/11/18
افتتاح ورودي جنوبي ايستگاه نوبنياد 95/11/18 مشاهده
افتتاح ايوان انتظار ميدان وليعصر (عج) 95/12/20
افتتاح ايوان انتظار ميدان وليعصر (عج) 95/12/20 مشاهده
مراسم تست گرم خط 7 و بهره برداري از 59 دستگاه واگن و لكوموتيو برقي 95/12/25
مراسم تست گرم خط 7 و بهره برداري از 59 دستگاه واگن و لكوموتيو برقي 95/12/25 مشاهده