فهرست
مراسم بازگشايي بخش مياني خط 7 و افتتاح ايستگاه مهديه 97/4/23
مراسم بازگشايي بخش مياني خط 7 و افتتاح ايستگاه مهديه 97/4/23 مشاهده
مراسم بهره‌برداري از 5 هواكش ميان تونلي خط سه 97/7/9
مراسم بهره‌برداري از 5 هواكش ميان تونلي خط سه 97/7/9 مشاهده
مراسم بهره‌برداري از ورودي غربي ايستگاه قائم 97/11/17
مراسم بهره‌برداري از ورودي غربي ايستگاه قائم 97/11/17 مشاهده
مراسم تست گرم فاز دوم خط 7
مراسم تست گرم فاز دوم خط 7 مشاهده
مراسم افتتاح ايستگاه هلال احمر و بخش شمالي خط هفت 97/12/25
مراسم افتتاح ايستگاه هلال احمر و بخش شمالي خط هفت 97/12/25 مشاهده